– regulamin –

REGULAMIN WARSZTATÓW I SZKOLEŃ

 

§ 1. ORGANIZATOR

Organizatorem warsztatów jest Małgorzata Abassy, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Małgorzata Abassy Bajkowe Seminaria, z siedzibą przy ul. Czerwone Maki 45B lok. 2, 30- 392 Kraków, o numerze NIP: 816-10-96-297, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 2. WARSZTATY I SZKOLENIA

1. Organizator realizuje warsztaty i szkolenia w zakresach opisanych szczegółowo w ofercie szkoleń dostępnej na stronie www.bajkoweseminaria.pl.

2. Organizator realizuje warsztaty i szkolenia w terminach opisanych szczegółowo w ofercie szkoleń dostępnej na stronie www.bajkoweseminaria.pl.

3. Oferta szkoleniowa wskazuje w szczególności: wysokość wynagrodzenia Organizatora za warsztat/szkolenie, temat warsztatu/szkolenia, program warsztatu/szkolenia, termin warsztatu/szkolenia, miejsce przeprowadzenia warsztatu/szkolenia oraz minimalną liczbę zgłoszonych uczestników konieczną do tego, aby warsztat/szkolenie mogło być przeprowadzone.

4. Uczestnikiem warsztatu/szkolenia może być każda osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna reprezentowana przez osoby upoważnione do działania w jej imieniu lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, reprezentowana przez osoby upoważnione do działania w jej imieniu, które uiściły opłatę za warsztat/szkolenie.

5. Poza Uczestnikami wskazanymi w ust. 4, Uczestnikiem szkolenia może być również każda inna osoba fizyczna, w tym nie prowadząca działalności gospodarczej. W takim wypadku Uczestnika traktuje się jak konsumenta w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459, tekst jednolity) oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683, teks jednolity).

 

§ 3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Warunkiem udziału w warsztacie/szkoleniu objętym ofertą jest:

a) dostępność wolnych miejsc na danym warsztacie/szkoleniu w określonym terminie;

b) przesłanie przez Uczestnika wypełnionego i podpisanego zgłoszenia znajdującego się na stronie www.bajkoweseminaria.pl, najpóźniej w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia;

c) uiszczenie płatności za warsztat/szkolenie w wysokości podanej w ofercie warsztatu/ jednocześnie z wysyłaniem zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie/szkoleniu.

2. Zgłoszenie wypełniane jest przez Uczestnika, a podpisany przez Uczestnika egzemplarz zgłoszenia przesyłany jest pocztą elektroniczną na adres e-mail Organizatora: kontakt@bajkoweseminaria.pl

3. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztacie szkoleniu w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia możliwe jest jedynie w przypadku wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem, poprzez kontakt drogą mailową: kontakt@bajkoweseminaria.pl

4. Umowa pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zawierana jest poprzez terminowe wysłanie przez Uczestnika na adres e-mail Organizatora, wypełnionego i podpisanego formularza, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b) Regulaminu oraz terminowe uiszczenie przez Uczestnika płatności za warsztat/szkolenie, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. c) Regulaminu. Za datę płatności traktuje się uznanie rachunku bankowego Organizatora kwotą dokonanej wpłaty.

 

5. O przyjęciu na warsztat/szkolenie decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń wraz z zaksięgowaniem wpłat na koncie bankowym Organizatora.

6. Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zgłoszenia, gdy:

a) lista Uczestników w danym terminie warsztatu/szkolenia zostanie zamknięta;

b) liczba Uczestników w danym terminie warsztatu/szkolenia jest mniejsza od minimalnej wskazanej w ofercie dotyczącej danego szkolenia.

7. Organizator – najpóźniej 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - przesyła na adresy e-mail przyjętych Uczestników warsztatu/szkolenia potwierdzenie ich udziału z dodatkowymi informacjami dotyczącymi szkolenia.

 

§ 4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Organizatora wskazane w ofercie warsztatu/szkoleń obejmuje: udział Uczestnika w warsztacie/szkoleniu, materiały szkoleniowe przekazane Uczestnikowi oraz zaświadczenie o udziale w warsztacie/szkoleniu.

2. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za warsztat/szkolenie.

 

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(W PRZYPADKU UCZESTNIKA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM)

1. Odstąpienie od umowy przez Uczestnika będącego konsumentem, może nastąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu.

2. Odstąpienie od umowy przez Uczestnika następuje w formie pisemnego oświadczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 683, tekst jednolity).

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Organizatora listem poleconym.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, dokonana wpłata zwracana jest w całości na konto Uczestnika.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Uczestnikowi będącego konsumentem w przypadku warsztatu/szkolenia rozpoczętego, za zgodą Uczestnika będącego konsumentem, udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§ 6. REZYGNACJA UCZESTNIKA ZE SZKOLENIA I NIEOBECNOŚĆ UCZESTNIKA NA SZKOLENIU

1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem warsztatu/szkolenia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

2. W przypadku braku obecności Uczestnika na warsztacie/szkoleniu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 

§ 7. ODWOŁANIE SZKOLENIA I ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

1. W przypadku odwołania warsztatu/szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wpłacona przez Uczestnika kwota podlega zwrotowi. Organizator może odwołać warsztat/szkolenie

 

bez podania przyczyn w terminie 30 dni przed datą jego rozpoczęcia.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany terminu warsztatu/szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności w przypadku choroby, wypadku komunikacyjnego, czy awarii. W takim przypadku zmiana terminu warsztatu/szkolenia nie stanowi zmiany umowy.

3. O zmianie terminu warsztatu/szkolenia i nowym terminie warsztatu/szkolenia Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora poprzez e-mail.

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom w związku z uczestnictwem w warsztacie/szkoleniu, w szczególności w czasie przeprowadzonego warsztatu/szkolenia, a także na stronie internetowej www.bajkoweseminaria.pl, są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną Organizatora, są objęte ochroną prawną, a w szczególności nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Organizatora.

 

§ 9. REKLAMACJE

1. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej, w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji dokonanej przez Uczestnika.

3. W przypadku braku zajęcia przez Organizatora stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Uczestnika reklamacji, w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji dokonanej przez Uczestnika, przyjmuje się, że reklamacja została uznana przez Organizatora za zasadną.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, tekst jednolity), Organizator zapewnia, że dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4. Dane osobowe Uczestników służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem.

5. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania Uczestnika o nowych szkoleniach.

6. Uczestnik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

§ 11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2017, poz. 459, tekst jednolity) i inne obowiązujące przepisy prawa.

2. Pisma w sprawach reklamacji, rezygnacji, odstąpienia od umowy należy kierować na adres : Małgorzata Abassy Bajkowe Seminaria, ul. Czerwone Maki 45B lok. 2, 30-392 Kraków.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Organizatorem a Uczestnikiem będącym konsumentem, poddane jest właściwości sądu powszechnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2016 r., poz. 1822, tekst jednolity).

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Organizatorem a Uczestnikiem nie będącym konsumentem, poddane jest właściwości sądu powszechnego ze względu na siedzibę Organizatora.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 września 2017 r.

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora warsztatu/szkolenia, nie krótszym nie 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.bajkoweseminaria.pl

7. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki umów zawartych przed datą wejścia w życie danej zmiany.

 

Bajkowe Seminaria

Małgorzata Abassy